Integrovaná produkcia – cesta k ekologickému pestovaniu 
a mimoriadne kvalitným plodinám zo Slovenska


Pri výbere mäsa má už množstvo spotrebiteľov na pamäti, že je dôležité kontrolovať, kde bolo zviera chované, kde bolo porazené a kde bolo mäso následne spracované. To je pre spotrebiteľov jedným z mnohých faktorov, podľa ktorého sa pri nákupe mäsa rozhodujú. Zelenina s rodokmeňom alebo tiež zelenina vypestovaná v systéme integrovanej produkcie zeleniny bola vypestovaná šetrnejším spôsobom za stanovených a tiež kontrolovaných podmienok. A to na území Slovenska. 

Klasický spôsob pestovania sa zameriava na čo najväčšiu produkciu. Ekologické pestovanie sa sústreďuje na proces pestovania a kvantitu produkcie nie je možné ovplyvniť. “Integrovaná produkcia používa postupy trvalo udržateľného poľnohospodárstva, pretože používa ekologicky bezpečnejšie postupy a zároveň je jej cieľom dosiahnuť stabilnú produkciu. Využíva hlavne preventívne opatrenia v kombinácii s mechanickou a biologickou ochranou rastlín a vyžaduje pri zeleniny a zemiakoch dodržiavanie osevného postupu, ktorého základom je rotácia plodín s cieľom zabrániť narastajúcemu výskytu chorôb a škodcov,” hovorí riaditeľ Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska, Jozef Šumichrast.

Kvalitné ovocie a zelenia zo Slovenska 

“Súčasťou integrovanej produkcie je monitoring škodlivých organizmov a pestovaním vybraných odrôd zeleniny rezistentných proti chorobám a škodcom, používaním certifikovaného osiva sa v maximálnej možnej miere obmedzuje aplikácia chemických prostriedkov. Používanie pesticídov je až poslednou možnosťou a to len v opodstatnených prípadoch.  Dopestované plodiny sú pod zvýšeným dohľadom, pred zberom úrody sa musí robiť rozbor plodov na obsah dusičnanov, ťažkých kovov a tiež, či neobsahujú ani zvyšky pesticídov.  Taktiež je pravidelne kontrolovaný obsah živín a ťažkých kovov v pôde,” hovorí Šumichrast. 

Podporou intrgrovanej produkcie rovnako spoločne prispievame k dlhodobému zníženiu uhlíkovej stopy. “Integrovaná produkcia umožňuje spotrebiteľovi kúpiť si zdravé a bezpečné produkty, ktoré neprecestovali pol sveta a majú zabezpečený princíp dohľadateľnosti priamo k pestovateľovi a miestu, kde bola plodina vypestovaná,“ dodáva Šumichrast.

Integrovaná produkcia vs. klasické hospodárstvo zamerané na maximálnu produkciu

“Za posledných 20-30 rokov sa značne obmedzili mechanické vstupy do pôdy, zúžil sa počet pestovaných plodín, pričom sa celkovo podceňuje prevencia a uplatňuje sa najmä chemické riešenie zdravotného stavu plodín. Namiesto chemických metód treba ale práve v ovocinárstve, zeleninárstve a vo vinohradníctve uprednostniť trvalo udržateľné biologické, fyzikálne a iné nechemické metódy ako preventívne opatrenia. Integrovaná produkcia predstavuje rozumné riešenie medzi konvenčným a ekologickým pestovaním. Do podmienok podpory sa dajú vložiť postupy, ktoré budú viesť producentov od konvenčného pestovania postupnými krokmi viac smerom ku ekologickému pestovaniu. Ak by tieto podpory boli motivačné pre pestovateľov, môžu pomôcť rozvoju lokálnej produkcie a zároveň umožnia zaviesť také pestovateľské postupy, ktoré budú šetrnejšie pre životné prostredie a prínosné pre zdravie spotrebiteľov,” hovorí Šumichrast. 

Viac na www.zrodene.eu